BEZVA ODDLUŽENÍNeodkládejte řešení finančních problémů. 

Dáme vám novou šanci, pomůžeme vám z tíživé životní situace, která finančně nebo existenčně ohrožuje vás, nebo vaše blízké.

DLUHOVÉ A SOCIÁNÍ PORADENSTVÍ

Cílem poradenství je poskytování odborné pomoci lidem, kteří se dostali do finančních či sociálních problémů.

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ

Poskytujeme bezplatné poradenství občanům v tíživé sociální situaci. Již více než 5 let provozujeme bezplatnou poradnu.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Poskytujeme bezplatné sociální poradenství v oblasti sociálních dávek, rodičovského příspěvku, PPM.

ŠKOLENÍ, PŘEDNÁŠKY

Organizujeme přednášky, školení a semináře se zaměřením na dluhovou problematiku.

Důvody pro  oddlužení 
- podáním návrhu na povolení oddlužení na soud zastavíme vymáhání vašich dluhů exekutory  
- v oddlužení je prováděna jedna srážka na všechny zjištěné pohledávky  
- zůstává vám zákonem stanovená nezabavitelná částka z vašeho příjmu  
- za předem zákonem stanovenou dobu 3 nebo 5 let jste oddluženi a osvobozeni od nesplacených a nepřihlášených pohledávek


image

V oddlužení splácíte závazky (dluhy), u kterých se vydáním usnesení o úpadku zastavuje zvýšení o smluvní pokuty, penále a úroky z prodlení. V oddlužení vaše závazky nenarůstají o odměny advokátů, vymahačů, exekutorů. S účinností novely insolvenčního zákona ze dne 1. 6. 2019 došlo ke změně hranice minimálního uspokojení věřitelů. Pokud jste starobní či invalidní důchodce ve II. nebo III. stupni invalidity, stačí k uspokojení věřitelů a osvobození splácet minimální částku 2.300 Kč měsíčně po dobu 3 let. Pokud během 3 let splatíte v oddlužení svým věřitelům pohledávky ve výši 60 %, budete oddluženi již za 3 roky. Pro podání návrhu na povolení oddlužení již nemusíte splnit podmínku splacení 30 % vašich závazků.

image

 Jak budete v oddlužení splácet?

Výsledná výše srážky je závislá na vašem příjmu, a rozhodne o ní soud. Pro informativní představu si můžete vypočítat předběžnou výši splátky. Klikněte na obrázek kalkulačky.

Jsme tu pro vás!

Podmínky oddlužení

Návrh na povolení oddlužení lze podat, pokud:

 • Dlužíte alespoň dvěma věřitelům.
 • Své závazky nejste schopni splácet, nebo splácíte již se zpožděním.
 • V průběhu oddlužení očekáváte příjmy, ze kterých lze splácet částku ve výši alespoň 2.300 Kč měsíčně. Při oddlužení manželů jste schopni splácet nejméně 3.400 Kč.
 • Všechny závazky hradíte jednou srážkou nebo splátkou.
 • Oddlužení běží po dobu 3 až 5 let, v případě, že uhradíte své závazky v plné výši za rok, skončí za rok.
 • Po skončení oddlužení jsou nesplacené či nepřihlášené pohledávky odpuštěny, a jste od nich osvobozeni.
image
image

Způsoby oddlužení

Novela insolvenčního zákona účinná od 1. 6. 2020 připouští dva způsoby oddlužení:

 • Plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.
 • Zpeněžením majetkové podstaty.
 • Při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty budete pravidelně hradit měsíční splátku srážkou z příjmu, bude zpeněžený majetek, s výjimkou obvyklého vybavení, věcí osobní potřeby a zároveň obydlí, které není zajištěno věřitelem a splňuje podmínky chráněného bydlení.
 • Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty bude váš movitý i nemovitý majetek zpeněžen, s výjimkou u vybavením domácnosti, věcí osobních potřeb a obydlí, které plní podmínky chráněného obydlí.
 • O způsobu oddlužení rozhoduje insolvenční soud na návrh insolvenčního správce. Rozhodnout mohou i věřitelé, kteří tohoto práva obvykle nevyužívají, poté rozhodne soud tak, že způsobem oddlužení bude oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

Dokumenty k oddlužení

Pro podání žádosti o povolení oddlužení od vás budeme potřebovat tyto dokumenty:   Doklady prokazující vznik nebo existenci závazku (dluhu), např. 


  • úvěrové smlouvy, platební rozkazy, notářské zápisy, dohody o uznání dluhů
  • rozhodnutí o nařízení exekuce, exekuční příkazy

Doklady prokazující vaše příjmy za předchozích 12 měsíců:
 • Příjem ze mzdy =výplatní pásky, mzdové listy
 • Příjem z podnikání = daňové přiznání za předchozí zdaňovací období, potvrzení FU o zdaněných příjmech, příjmy a výdaje za stávající období
 • Důchod = Důchodový výměr, oznámení o výši důvodu, složenky
 • Sociální dávky = Doklad o přiznání dávky, potvrzení o výši vyplacených sociálních dávek

Doklady prokazující příjem pro následujících 12 měsíců:
  • Příjem ze mzdy = Pracovní smlouva, mzdový výměr
  • Příjem z podnikání = příjmy a výdaje, podnikatelský plán, smlouvy s odběrateli
  • Důchod =Důchodový výměr
  • Sociální dávky = Doklad o přiznání dávek

Doklady k výživnému:
  • Rodné listy dětí
  • Rozsudek o svěření dítěte do péče (váš, nebo druhého z rodičů), rozsudek o stanovení výživného, nebo dohoda o výživném
  • Oddací list

Dokumenty vztahující se k majetku:
Sepište veškerý majetek, který vlastníte, v případě nemovitého majetku si opatřete výpis z katastru nemovitostí, pokud máte k dispozici znalecký posudek, předložte i tento posudek. Pokud žádáte o společné oddlužení manželů, sepište i majetek vlastněný druhým z manželů.

image